תקנון

מובהר ומוסכם ע”י המשתמש כי הייעוץ מהווה מתן מידע כללי בלבד. אין לראות בייעוץ כהמלצה ואין להתייחס אליו כאל תחליף לבדיקה ממוקדת, ייעודית וייחודית. מנהלי האתר והמייעצים בפורום זה לא יהיו אחראים כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לא במישרין ולא בעקיפין, בגין תוכנם של דברים אשר נמסרו ו/או לא נמסרו לך במגרת הייעוץ כאמור. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה באשר לאחריות מנהלי האתר והמייעצים ו/או מי מעובדיהם, מנהליהם, ו/או כל אחר מטעמם בעניין זה.

הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי מנהלי האתר והמייעצים בו בגין אי-מתן מענה לשאלתך תוך זמן סביר ו/או בכלל.

אין להעתיק ו/או להציג, ו/או להפיץ ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות כל שימוש, אם בעל אופי מסחרי ואם כזה שאינו בעל אופי מסחרי, בכל חלק מן הפורום, בלא קבלת הסכמתם של המייעצים, בכתב ומראש לכך.

הייעוץ המשפטי הניתן במסגרת הפורום / הקהילה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקיף בנוגע לסוגיה המשפטית ואינו יוצר יחסי עו”ד לקוח. ייעוץ מדויק יכול להינתן רק לאחר שנבחנה כל המורכבות של הבעיה המשפטית. כל שימוש בייעוץ הניתן במסגרת הקהילה ו / או הפורום הינו באחריות הקורא בלבד.

פרסום התגובות בפורום זה הם על אחריות הכותבים בלבד. מערכת האתר אינה עורכת ו/או מבקרת את התכנים לפני פרסומם. אם נתקלתם בתוכן מפר חוק אנא הודיעו לנו בהקדם ונבחן את הדברים בכל מקרה לגופו, בדיעבד. האמרות והתגובות בעמוד זה אינם על דעת איחוד גני הילדים או מנהלי האתר, ואין גורמים אלה אחראים לאמור בהם.